B501: פנל אנלוגי מפואר, מתאים למערכות אנלוגיות קיימות ויכול להתחבר לשפופרות 5 גיד או מסכים ישנים. ההתקשרות לדייר היא בשיטה דיגיטלית ע"י חיפוש שם הדייר, סיסמת קוד כניסה, קורא קירבה מובנה, ודפדוף לחיפוש שמות הדיירים.

אינטרקום אנלוגי- B501 UNIVERSAL

אינטרקום אנלוגי- B501 UNIVERSAL

B501: פנל אנלוגי מפואר, מתאים למערכות אנלוגיות קיימות ויכול להתחבר לשפופרות 5 גיד או מסכים ישנים. ההתקשרות לדייר היא בשיטה דיגיטלית ע"י חיפוש שם הדייר, סיסמת קוד כניסה, קורא קירבה מובנה, ודפדוף לחיפוש שמות הדיירים.

דילוג לתוכן